Algemene Voorwaarden Kijk & Zie Fotoschool geldig vanaf 10 april 2019


Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle Cursussen of Workshops, offline & online.

 

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats door op de website het inschrijfformulier/betaalformulier (op de betaalpagina) in te vullen en te verzenden

 (tenzij anders afgesproken).

2. Een inschrijving voor een Cursus of Workshop houdt ook altijd in het volledig accepteren van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website. Voor je kan inschrijven moet je op de betaalpagina akkoord gaan met de algemene voorwaarden door middel van het zelf plaatsen van een vinkje (actieve handeling). Anders kun je op de betaalpagina de inschrijving niet voltooien.

 

3. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de cursist en Kijk & Zie Fotoschool. Inschrijving kan in overleg eventueel ook op een andere manier plaatsvinden. Te denken valt aan inschrijving via e-mail of telefoon.


4. De inschrijvingen zijn persoonsgebonden en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 3: Betaling, aanmelden, ontbinding

 1. Voor inschrijving van de Cursus of Workshop gelden de prijzen zoals die op het moment van inschrijving zijn vermeld op de website van Kijk & Zie Fotoschool / op de betaalpagina (behoudens in het geval van een kennelijke verschrijving).


2. De kosten van een Cursus of Workshop zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.


3. Betaling van het cursusgeld gebeurt door middel van de betaalpagina, te bereiken vanaf de website. Op de betaalpagina is

aangegeven op welke manier kan worden betaald, bijvoorbeeld via i-Deal. Betaling kan in overleg met Kijk & Zie Fotoschool ook anders plaatsvinden.


4. In het geval Kijk & Zie Fotoschool betaling in termijnen aanbiedt, dan is de cursist gehouden om alle termijnen te voldoen zoals overeengekomen. Ook in het geval een of meer termijnen nog niet zouden zijn voldaan is tussentijdse beëindiging van de overeenkomst/annuleren/ontbinding niet mogelijk. Het feitelijk afzien van het volgen van een cursus ontslaat de

cursist ook niet van zijn of haar betalingsverplichting.


5. Kosten die voortvloeien uit het niet dan wel niet tijdig betalen van een openstaande factuur komen voor rekening van de deelnemer en kunnen op de deelnemer worden verhaald. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand. Bij niet tijdige betaling is Kijk & Zie

Fotoschool daarnaast gerechtigd om EUR 6,95 administratiekosten in rekening te brengen.


6. In het geval de kosten van de Cursus of Workshop niet volledig en/of niet tijdig zijn voldaan, heeft de cursist geen recht op deelname aan de Cursus of Workshop, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting om de kosten van de Cursus/Workshop en eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen.


7. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor workshops of cursussen indien hiervoor een bepaalde datum van uitvoering is overeengekomen. Het ontbindingsrecht is ook uitgesloten voor online cursussen waarbij het gaat om Camera Handleiding Video's van een specifieke camera.


8. Het staat Kijk & Zie Fotoschool vrij om een cursist zonder opgave van reden te weigeren, hoewel dit in de praktijk nog nooit is gebeurd. 

 

Artikel 4: Annulering/wijziging door Kijk & Zie Fotoschool

1. Kijk & Zie Fotoschool heeft het recht om een Cursus of Workshop te annuleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de volgende gevallen: onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling aan Kijk & Zie Fotoschool) ziekte of andere omstandigheden waardoor Kijk & Zie Fotoschool niet kan presteren. 


2. In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.


3. Kijk & Zie Fotoschool heeft te allen tijde het recht om zich voor de uitvoering van de Cursus of Workshop door een docent of trainer te laten vervangen.


4. Indien Kijk & Zie Fotoschool wegens ziekte of overige zwaarwegende omstandigheden niet in staat is de workshop/cursus op overeengekomen datum te laten plaatsvinden, bestaat geen recht op schadevergoeding. Kijk & Zie Fotoschool zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie inplannen en bekendmaken aan de cursisten.


5. Het kan voorkomen dat Kijk & Zie Fotoschool in verband met COVID-19 de cursuslocatie wijzigt omdat de bijzondere situatie van COVID19 het gebruik van een andere ruimte met zich mee kan brengen. Indien deze gewijzigde cursuslocatie op maximaal 30 kilometer afstand ligt van de oorspronkelijke cursuslocatie (Google Maps is hiervoor bepalend) kan Kijk & Zie Fotoschool de cursuslocatie eenzijdig wijzigen. Het heeft de voorkeur om de cursuslocatie niet te wijzigen maar dit is niet altijd in alle gevallen mogelijk 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Kijk & Zie Fotoschool is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook - die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de Cursus of Workshop of de annulering daarvan.


2. In het geval Kijk & Zie Fotoschool ondanks het bepaalde in lid 1 op enige moment toch aansprakelijk is voor schade dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat de volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kijk & Zie Fotoschool wordt uitgekeerd. Indirecte schade wordt niet vergoed.


3. Kijk & Zie Fotoschool is in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de gratis aankoopadviezen die op het blog worden verstrekt.

 

Artikel 6: Digitale inhoud website / Uptime / Losse online cursussen 

 1. Digitale inhoud is online in te zien en te bekijken maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Het is een niet-exclusief gebruiksrecht dat ingaat bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Licentienemer man het gebruiksrecht niet verkopen, verhuren, sublicentie verlenen of op welke of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde stellen. Het is slechts voor persoonlijk gebruik. Schending leidt tot schadeplichtigheid (zie artikel 8). 


2. Kijk & Zie Fotoschool garandeert geen bepaalde uptime van de website of de online leeromgeving. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn op het door de cursist gewenste tijdstip. De cursist heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de website.


3. Indien de cursist een losse online cursus met 'levenslang' toegang heeft afgenomen wordt bedoeld dat er onbeperkt toegang geldt tot de online leeromgeving voor zo lang Kijk & Zie Fotoschool bestaat en zo lang Kijk & Zie Fotoschool online cursussen blijft aanbieden. In het geval Kijk & Zie Fotoschool zou besluiten om geen online cursussen meer aan te bieden of ophoudt te bestaan, dan zal Kijk & Zie Fotoschool zich wel inspannen om een passende oplossing te bieden voor deze groep cursisten.

4. De leeromgeving is in principe te gebruiken op de pc, tablet en op de meeste smartphones. Kijk & Zie Fotoschool kan echter door de grote verscheidenheid aan apparaten - in het bijzonder smartphones en daarbij behorende besturingssystemen (en versies) - geen 100% compatibiliteit garanderen op alle apparaten.

 

Artikel 7: Academy (VIP Begeleidingsprogramma)

7.1 De overeenkomst voor de Academy (VIP-lid) wordt aangegaan voor een periode van minimaal een jaar (tenzij anders overeengekomen). In de meeste gevallen wordt de overeenkomst aangegaan voor een jaar en vinden de deelbetalingen plaats in termijnen, bijvoorbeeld per maand.

7.2 Er geldt een 14-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie tenzij anders aangegeven. Binnen deze bedenktermijn kan zonder opgaaf van reden kosteloos worden opgezegd en bestaat recht op volledige terugbetaling. 

7.3 De overeenkomst voor het VIP-lidmaatschap kan na het verstrijken van de 14-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie (zie lid 2) niet tussentijds worden opgezegd.

7.4 De overeenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen periode (een jaar tenzij anders overeengekomen) stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd tot het moment van opzegging door de cursist. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en begint op de dag van opzegging. De overeenkomst voor de Academy (VIP-lid) kan na het verstrijken van het jaar dus worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Dit kan bijvoorbeeld door een simpele mail te sturen (zie contactgegevens onderaan dit document). Opzeggen kan niet telefonisch.

7.5 De cursist is nooit niet gerechtigd om automatische incassobetalingen te storneren. Bij stornering van een automatische incassobetaling is de cursist een storneringsboete aan Kijk & Zie Fotoschool verschuldigd ter hoogte van 35 euro per stornering. Om het lidmaatschap te beëindigen is opzegging door de cursist nodig zoals vermeld in artikel 7.4. Een stornering is geen opzegging van de overeenkomst en ontslaat de cursist ook niet van haar betalingsverplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien.

7.6 In het geval van niet tijdige betaling dan wel stornering van (een deel) van het door de cursist verschuldigde bedrag wordt de volledige restantvordering van Kijk & Zie Fotoschool onmiddellijk opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling.

7.7 De cursist zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Kijk & Zie Fotoschool verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

7.8 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendomsrecht & boetebeding

1. Kijk & Zie Fotoschool (Joris Dijkema) is rechthebbende van alle werken van intellectueel eigendom, waaronder maar niet uitsluitend alle data op de website, samenvattingen die worden verstrekt aan de cursist (schriftelijk

dan wel digitaal), E-books welke te allen tijde persoonlijk worden verstrekt door Kijk & Zie Fotoschool, video’s, al het materiaal dat behoort tot online cursussen – waaronder begrepen het Kijk & Zie 4-Stappenplan - dan wel

ander materiaal. Het is de cursist niet toegestaan om enig werk van Kijk & Zie Fotoschool zonder uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te vermenigvuldiger, gedeeltelijk of geheel over te nemen of te verstrekken aan derden. Het is de cursist niet toegestaan om opnamen (foto’s, video’s, geluid of opnamen van andere aard) te maken van trainingen, cursussen, workshops of andere diensten zonder uitdrukkelijke toestemming.


2 Toegang tot online cursussen / Academy geschiedt met een persoonlijk account. Het is de cursist niet toestaan om dit persoonlijke account op enige wijze te delen met anderen. Kijk & Zie Fotoschool beschikt over een online leeromgeving die beveiligd is tegen frauduleus handelen en zal bij verdachte activiteiten (denk aan gebruik van afwijkende IP-adressen) actie

ondernemen en onderzoek (doen) instellen.


3. Indien de cursist het intellectueel eigendomsrecht van Kijk & Zie Fotoschool op enige wijze schendt is de cursist aan Kijk & Zie Fotoschool ofwel de werkelijk geleden schade verschuldigd ofwel een vervangende schadevergoeding ter hoogte van € 1500 per dag met een maximum van  € 100.000. Het staat Kijk & Zie Fotoschool vrij om rechtsmiddelen aan te wenden om schade integraal te verhalen.


Artikel 9: Klachten

 1. Klachten kunnen worden gedeeld door contact op te nemen met Joris Dijkema, bijvoorbeeld via email (zie contactgegevens onderaan dit document).

2. In het belang van een prettige sfeer in de Community worden klachten niet in de Community gedeeld. De Community is enkel voor foto-inhoudelijke, positieve bijdragen. Kijk & Zie Fotoschool behoudt zich het recht voor om negatieve bijdragen in de Community eenzijdig te verwijderen of een gebruiker te verwijderen die zich negatief gedraagt. Een en ander is ter beoordeling aan Kijk & Zie Fotoschool.nl

 

Artikel 10: Concurrentiebeding

1. Het is de cursist niet toegestaan om binnen een periode van 12 maanden na aanvang van een dienst van Kijk & Zie Fotoschool eenzelfde of gelijkende dienst aan derden aan te bieden in Nederland of België.


2. Indien de cursist artikel 1 van dit concurrentiebeding schendt, dan is de cursist dan wel een onderneming/rechtspersoon die op de cursist is terug te voeren een schadevergoeding verschuldigd van € 1500 per dag dan wel per verkochte dienst dan wel een vervangende schadevergoeding van € 100.000. Kijk & Zie Fotoschool zal alle rechtsmiddelen aanwenden om schade integraal te verhalen.


3. Ten aanzien van het door Kijk & Zie Fotoschool ontwikkelde Kijk & Zie 4- Stappenplan geldt dat het geheel of gedeeltelijk verspreiden, openbaar maken, vermenigvuldigen, exploiteren, aanbieden of verkopen aan derden dan wel enig ander gebruik dan strikt persoonlijk en niet-commercieel zal leiden tot schadeplichtigheid ter hoogte van € 1.500 per dag dan wel per verkochte dienst dan wel een vervangende schadevergoeding van € 100.000. 


4. Lid 3 is zowel van toepassing op cursisten als op niet-cursisten. In geval van een cursist ontstaat de schadeplichtigheid door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis die voortvloeit uit het aangaan van de overeenkomst met Kijk & Zie Fotoschool (de verbintenis houdt in dat de cursist zich onthoudt van activiteiten die genoemd zijn in lid

3). In geval van een niet-cursist ontstaat de schadeplichtigheid uit hoofde van onrechtmatige daad of oneerlijke concurrentie. Het staat Kijk & Zie Fotoschool vrij haar vordering eveneens op andere rechtsgronden te baseren. Kijk & Zie Fotoschool zal alle rechtsmiddelen aanwenden om schade integraal te verhalen.


5. In het geval meerdere personen aansprakelijk worden gesteld door schending van het concurrentiebeding, dan is Kijk & Zie Fotoschool gerechtigd om hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

1. Op de rechtsbetrekking tussen de cursist en Kijk & Zie Fotoschool is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter geldt als de bevoegde rechter.


Kijk & Zie Fotoschool

Contactpersoon: Joris Dijkema

Bolspil 49

4191 TG Geldermalsen

joris@kijkenziefotoschool.nl

KVK: 61382272

BTW: NL169610160B01